Stadgar för Skånes Journalistseniorer

senast reviderade 16 mars 2015.

§ 1

Skånes seniordistrikt av Svenska Journalistförbundet (SJF) – Skånes Journalistseniorer – är en sammanslutning av i Skåne bosatta pensionerade journalister med i SJF bibehållet medlemskap.

§ 2

Medlemskap beviljas den som enligt SJF:s stadgar är passiv medlem som pensionär i Journalistförbundet och är bosatt inom verksamhetsområdet.

§ 3

Styrelsen består av en av årsmötet vald ordförande samt sju ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutför när fem närvarande ledamöter är eniga. Styrelsen sammanträder efter dess eget beslut eller på kallelse av ordföranden.

§ 4

Årsmötet fastställer årsavgiften för pågående verksamhetsår. Kalendeår är verksamhetsår.

§ 5

Pensionärsklubben håller årsmöte före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vidare håller klubben ett möte, ”litet årsmöte”, under hösten. Styrelsen kan därutöver kalla till möte. Möte ska sammankallas snarast, om minst 20 procent av medlemmarna begär det, för behandling av fråga enligt begäran om sådant möte. Kallelse till möte tillställes medlemmarna senast fjorton dagar före mötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

a/ Beslut i frågan om kallelse skett i stadgeenlig ordning.

b/ Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare.

c/ Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.

d/ Behandling av revisorernas berättelse.

e/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

f/ Årsavgiften för pågående verksamhetsår.

g/ Av styrelsen framlagda förslag.

h/ Av medlemmarna framlagda förslag.

i/ Val för tiden fram till nästa årsmöte av:

  1.   Ordförande.
  2.   Sju styrelseledamöter.
  3.   Två revisorer.
  4.   En revisorssuppleant.
  5.   Ombud i SJF:s pensionärsdistrikt.
  6.   Valberedning om två personer.

§ 6

Medlem som önskar någon fråga, som förutsätter beslut, behandlad på årsmöte eller höstmöte ska skriftligen lämna den till styrelsen senast sju dagar före mötet. Styrelsen ska vid mötets behandling av förslaget yttra sig om detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet såvida mötet inte fattar annat beslut. Val sker dock alltid slutet när omröstning begärts. Vid lika antal röster avgör lottning.

§ 7

Dessa stadgar kan ändras endast av årsmöte. Av styrelsen föreslagen stadgeändring tillställes medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmöte. Styrelse- och klubbmötesbeslut om tolkning och tillämpning av dessa stadgar kan av klubbmedlem överklagas hos Journalistförbundets styrelse.

§ 8

Om pensionärsklubben upplöses tillfaller dess tillgångar SJF.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte den 16 mars 2015.