Kallelse till ÅRSMÖTE, Anders Fänge och gratis lunch – med Skånes Journalistseniorer.
Föreningen bjuder på LUNCH, vi lyssnar på ANDERS FÄNGE om läget i Afghanistan och håller ÅRSMÖTE onsdagen den 29 mars kl 12.30 i Rådhuskällaren i Malmö.

Anmälan till årsmötet och lunchen senast söndagen den 26 mars till christina.gustafson@telia.com

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning finns tillgängliga vid årsmötet. Verksamhetsberättelsen finns också på vår hemsida www.skaneseniorer.se, precis som valberedningens förslag till ny styrelse. Det går bra att lämna in egna förslag/motioner till Åke Pettersson, Clemenstorget 10 A, 22221 Lund. Eller ake.petson@gmail.com.

Lund den 27 februari 2023
Åke Pettersson, ordförande Skånes journalistseniorer

Dagordning vid årsmötesförhandlingarna 2023

1. Föreningens ordförande öppnar årsmötet
2. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning
3. Parentation av avlidna medlemmar
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om avgift för pågående verksamhetsår. Avgiften är för närvarande 20 kr per månad. Styrelsen föreslår oförändrad avgift
10. Av styrelsen framlagda förslag
11. Av medlemmar framlagda förslag
12. Valfrågor:
a/ ordförande
b/ sju styrelseledamöter
c/ två revisorer
d/ en revisorssuppleant
e/ ombud i SJF:s pensionärsdistrikt
f/ valberedning om två personer
11. Övriga frågor
12. Årsmötet avslutas