Alla medlemmar, klubbar, sektioner, riksklubbar och intresseföreningar har rätt att skicka in motioner till Journalistförbundets kongress om hur förbundet ska arbeta och vilka frågor det ska driva. Sista dagen för att skicka in motioner till årets digitala kongress den 6-7 oktober 2021 är den 18 augusti. Läs mer här: https://www.sjf.se/om-oss/kongress-2021/motioner-till-kongressen

Seniorjournalisterna i Sverige lägger fram följande två motioner:

Motion ang rösträtt på förbundets kongress

Vid den senaste journalistkongressen 2018 beslöts att höja medlemsavgiften för seniormedlemmar med 100 procent (från 50 till 100 kr).

De pengar som Journalistförbundet då inkasserade har inte medfört någon ökad aktivitet från förbundets sida riktad gentemot seniorerna eller bidrag till dessa medlemmar. Inte heller har seniorerna fått något större inflytande inom förbundet. Är förbundets avsikt att bibehålla samma höga avgift för seniormedlemmar bör denna stora andel av förbundsmedlemmarna (drygt 16 procent) också känna att de har något inflytande.

Redan 1980 tog Stockholms pensionärsklubb initiativ till en motion till Journalistförbundets kongress. De krävde att pensionärerna borde få möjligheter att genom rösträtt påverka utvecklingen och delta i organisationsarbetet i sin helhet. Förslagen i yttrandet var följande:

att SJF centralt och lokalt aktivt ska verka för tillkomsten av pensionärsklubbar inom förbundet och
att föreningarna uppmanas hålla god kontakt med dessa klubbar och stödja deras verksamhet samt
att kontaktorgan inrättas för att biträda förbundsstyrelsen i frågor som rör pensionerade medlemmar.

Sedan 1980 har åtta seniorklubbar bildats i landet med aktiv verksamhet, men seniorerna saknar fortfarande möjlighet att göra sin stämma hörd inom förbundet.

I den handlingsplan som antogs av kongressen 2018 slås fast att förbundet ”ska stärka, stödja och utveckla seniorklubbarnas verksamhet”. Hittills har det bara skett i form av minskat verksamhetsbidrag.

Med hänvisning till detta föreslår vi kongressen besluta

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i samråd med seniorklubbarnas gemensamma intresseförening utreda hur förbundet bäst kan bidra till att utveckla seniorverksamheten och öka seniorernas möjlighet till inflytande inom förbundet samt

att seniorernas två representanter på nästa kongress för journalistförbundet erhåller rösträtt. Detta regleras

1) med ny skrivning i Journalistförbundets stadgar §5 som får tillägget:

För de två seniormedlemmar som utses till Journalistförbundets kongress gäller dock att dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt på förbundets kongress. Tredje stycket i 5 § utgår då seniorerna bör ha likabehandling som studerandemedlemmar på denna punkt.

2) 13§ mom 8 ges tillägget: För seniorernas representanter gäller att de även har rösträtt.

Stockholm i maj 2021

Seniorjournalisterna i Sverige

Motion ang sänkt avgift för seniorer

Vid den senaste journalistkongressen 2018 beslöts att höja medlemsavgiften för seniormedlemmar med 100 procent (från 50 till 100 kr).  Det har resulterat att medlemsantalet i seniorklubbarna sjunkit med nästan 300.

Många av seniorernas idag åtta klubbar i landet har råkat ut för att försök att locka tillbaka gamla förbundsmedlemmar till seniorverksamheten stupat på de dryga avgifter som de i så fall tvingas betala till förbundet.

Undersökningar av vad seniorer i andra förbund betalar för seniormedlemskap visar att Journalistförbundets senioravgift är en av de allra högsta. Det finns
t o m förbund som inte tar ut någon avgift alls.

Vi är medvetna om att Journalistförbundet har en svår ekonomisk situation och tvingas som många fackförbund skära ned på sina kostnader. Vi tror dock inte att förbundets äldsta som inte erhåller samma medlemsservice som aktiva medlemmar ska betala för en service de inte får. En uträkning av intäkterna för förbundet från seniormedlemmar mot de kostnader som seniorerna medför visar på ett stort överskott.

Vi tror att det har en viss betydelse för förbundet att den mest lojala hejarklacken finns kvar i organisationen.

Med hänvisning till detta föreslår vi kongressen besluta

att förbundsavgiften för seniorer sänks till den tidigare nivån, dvs 50 kr/månad.

Stockholm den i maj 2021

Seniorjournalisterna i Sverige